Regulamin

Regulamin 

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady świadczenia usług na rzecz Użytkowników w serwisie internetowym www.zamowstolik.pl, zasady korzystania z usług oraz zasady ochrony danych osobowych Użytkowników. 
 2. Portal internetowy www.zamowstolik.pl prowadzony jest przez Konrada Ciastocha wykonującego działalność gospodarczą pod firmą Konrad Ciastoch Consultis, z siedzibą w Lublinie, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, posiadającego numery NIP 9221769318 oraz REGON 060365060.
 3. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z Portalu są zobowiązani zapoznać się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usług niewymagających zarejestrowania jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu. W przypadku Usług wymagających zarejestrowania i podania danych osobowych- dokonanie rejestracji na Portalu wymaga akceptacji warunków Regulaminu. 
 4. Przed zawarciem umowy Serwis nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin, za pośrednictwem strony internetowej www.zamowstolik.pl w systemie teleinformatycznym a także w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 

§2
Definicje

 1. Baza Portalu – zamieszczone na Portalu informacje na temat restauracji uzyskane na podstawie przekazanych przez Partnerów informacji lub wprowadzone do Portalu bezpośrednio przez Partnerów;
 2. Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika przy rejestracji na Portalu.
 3. Operator Systemu Płatności – wybrany przez Serwis podmiot świadczący usługi związane z dostarczeniem, utrzymaniem i obsługą płatności kartą kredytową, płatniczą lub przelewem w ramach bankowości internetowej
 4. Partner – przedsiębiorca prowadzący restauracje, z którym Serwis ma zawarte umowy agencyjne.
 5. Płatności drogą elektroniczną – wybrany przez Serwis system płatności PayU(agenta rozliczeniowego), kartą płatniczą lub przelewem w ramach bankowości internetowej, umożliwiający Użytkownikowi dokonywanie zapłaty drogą elektroniczną na rzecz Partnera. 
 6. Portal – strona internetowa umieszczona pod adresem www.zamowstolik.pl lub aplikacja mobilna na urządzenia przenośne oraz usługi, które Portal ten oferuje.
 7. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 8. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, która następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 9. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Serwis na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin. W szczególności należą do nich: prezentacja informacji o restauracjach Partnerów, które znajdują się w Bazie Portalu i dostępnych do rezerwacji on-line stolikach oraz utworzenie konta Użytkownika, udostępnienie panelu umożliwiającego dokonanie za pośrednictwem Internetu rezerwacji on-line stolika w wybranej restauracji Partnera (formularz rezerwacji stolika) lub składanie zamówień w wybranych przez Użytkownika restauracjach Partnera (formularz zamówienia).
 10. Serwis – Konrad Ciastoch Consultis z siedzibą w Lublinie, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, który w ramach prowadzonej przez siebie działalności za pośrednictwem Portalu internetowego www.zamowstolik.pl odpłatnie pośredniczy w zawieraniu przez Użytkowników umów dotyczących usług świadczonych przez Partnera lub zawiera je z Użytkownikami w imieniu Partnera.
 11. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a w przypadku zamawiania produktów, co do których konieczne jest osiągnięcie pełnoletności – osoba pełnoletnia; osoba prawna; jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis.
 12. Konto użytkownika - zamieszczone przez Użytkownika na Portalu informacje, w szczególności dane podane w trakcie rejestracji na Portalu, historia rezerwacji stolika on - line i inne dane podane przez Użytkownika w okresie korzystania przez niego z Usług Portalu. Konto Użytkownika umożliwia korzystanie z Usług Portalu wymienionych w Regulaminie po uprzednim zalogowaniu na podstawie adresu e-mail oraz dowolnie wybranego przez Użytkownika hasła; Konto Użytkownika może zostać zablokowane lub zlikwidowane przez Właściciela Portalu w przypadku stwierdzenia zachowań sprzecznych z postanowieniami Regulaminu bądź przepisami prawa, a także w przypadku notorycznego anulowania dokonanych rezerwacji stolika on-line i działania na szkodę Portalu; 

§3
Usługi

 1. Portal www.zamowstolik.pl jest serwisem internetowym za pośrednictwem którego na rzecz Użytkowników świadczone są Usługi niewymagające i wymagające zarejestrowania Użytkownika i utworzenia Konta Użytkownika. 
 2. Do usług niewymagających zarejestrowania i utworzenia konta Użytkownika należy: 
  • prezentowanie informacji o znajdujących się w Bazie Portalu restauracjach Partnerów, dostępnych stolikach do rezerwacji on-line a także aktualnym menu, zawierającym ceny, innych ofertach składanych za pośrednictwem Portalu;
  • możliwość odbycia wirtualnego spaceru po znajdujących się w Bazie Portalu, restauracjach Partnerów.
 3. Do usług wymagających zarejestrowania i utworzenia konta Użytkownika należy: 
  • rezerwacja stolika on-line w restauracji Partnera znajdującej się w Bazie Portalu;
  • dokonanie rezerwacji stolika on-line w restauracji Partnera znajdującej się w Bazie Portalu połączone ze złożeniem zamówienia posiłków lub napojów, a także innych usług, udostępnianych przez Partnera w ofertach za pośrednictwem Portalu, u wybranego przez Użytkownika Partnera;
  • złożenie zamówienia posiłków lub napojów, a także innych usług, udostępnianych przez Partnera w ofertach za pośrednictwem Portalu, u wybranego przez Użytkownika Partnera połączone z opcją osobistego odbioru lub usługą dostawy;
  • zamawianie alkoholu na Portalu zamowstolik.pl dozwolone jest wyłącznie osobom pełnoletnim. Warunkiem koniecznym złożenia zamówienia na alkohol jest potwierdzenie pełnoletniości podczas rejestracji w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 15 ustawy z dnia 28.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Odbiór alkoholu może odbyć się wyłącznie przez osobę pełnoletnią. Osoby realizujące zamówienie uprawnione są do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy.
 4. Procedura rezerwacji stolika on-line (wraz z ewentualnym złożeniem zamówienia) polega na: 
  • zarejestrowaniu Użytkownika na Portalu i utworzeniu Konta Użytkownika. 
  • prawidłowej aktywacji Konta Użytkownika. Po uaktywnieniu konta Użytkownika korzystanie z Usług Portalu będzie możliwe po uprzednim zalogowaniu się.
  • wyborze interesującej Użytkownika restauracji z Bazy Portalu (prosimy o wnikliwe zapoznanie się z informacjami odnośnie poszczególnych restauracji).
  • rezerwacji stolika on-line poprzez wskazanie : 
  • liczby osób, dla których stolik ma być przygotowany i ewentualny wybór stolika; 
  • daty i godziny, na którą stolik ma być przygotowany;
  • dodatkowych kryteriów, o ile będą dostępne;
  • dokonaniu ewentualnego wyboru napojów, posiłków z menu lub innych usług oferowanych przez wybraną restaurację Partnera (opcjonalnie); 
  • dokonaniu płatności – uregulowaniu płatności akonto, kwota płatności będzie do wykorzystania podczas realizacji rezerwacji 
  • zakończeniu przez Użytkownika rezerwacji stolika on-line poprzez kliknięcie na Zarezerwuj stolik.
  • potwierdzeniu przez Portal przyjęcia rezerwacji stolika on-line lub złożonego zamówienia. 
 5. Procedura złożenia zamówienia bez rezerwacji stolika polega na: 
  • zarejestrowaniu Użytkownika na Portalu i utworzeniu Konta Użytkownika. 
  • prawidłowej aktywacji Konta Użytkownika. Po uaktywnieniu konta Użytkownika korzystanie z Usług Portalu będzie możliwe po uprzednim zalogowaniu się.
  • wyborze interesującej Użytkownika restauracji z Bazy Portalu (prosimy o wnikliwe zapoznanie się z informacjami odnośnie poszczególnych restauracji).
  • dokonaniu wyboru napojów, posiłków z menu lub innych usług oferowanych przez wybraną restaurację Partnera; 
  • wskazaniu terminu (tj. dnia i godziny) dokonania odbioru z wybranej restauracji Partnera, ewentualnie wskazaniu terminu i adresu dostawy ;
  • dokonaniu płatności - proponuje – uregulowaniu płatności akonto, kwota płatności będzie do wykorzystania podczas realizacji rezerwacji
  • zakończeniu przez Użytkownika składania zamówienia poprzez kliknięcie na Złóż zamówienie.
  • potwierdzeniu przez Portal przyjęcia złożonego zamówienia. 
 6. Warunkiem potwierdzenia przez Portal rezerwacji stolika on-line (wraz z ewentualnym zamówieniem) albo złożonego zamówienia bez rezerwacji stolika jest dokonanie przez Użytkownika płatności, w kwocie określonej w §6 ust. 1 niniejszego regulaminu  i w przypadku wyboru opcji płatności elektronicznych – otrzymanie przez Serwis pozytywnej odpowiedzi autoryzacyjnej z Systemu Płatności. 
 7. Serwis przekazuje niezwłocznie informację o dokonanej rezerwacji stolika on-line (wraz z ewentualnym zamówieniem) albo złożonym zamówieniu bez rezerwacji stolika wybranemu Partnerowi w celu dokonania jej akceptacji. W razie pozytywnego przekazania rezerwacji lub zamówienia (tj. uzyskania potwierdzenia od Partnera) Użytkownik otrzymuje drogą elektroniczną na podany przez siebie adres mailowy informację o potwierdzeniu przez Portal przyjęcia rezerwacji stolika on –line (wraz z ewentualnym zamówieniem) albo złożonego zamówienia bez rezerwacji stolika z danymi dotyczącymi zamówienia oraz danymi kontaktowymi Partnera. W razie braku możliwości przekazania Partnerowi rezerwacji lub zamówienia z przyczyn niedotyczących Serwisu, zamówienie nie zostaje potwierdzone i uważane jest za niezłożone. W takiej sytuacji Użytkownik proszony jest o wybór innego Partnera lub ponowienie złożenia zamówienia lub dokonanie rezerwacji. Użytkownikowi służy też prawo żądania zwrotu dokonanej przez niego płatności w kwocie odpowiadającej wysokości dokonanego pobrania. Od chwili otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia dokonanej rezerwacji stolika on-line (wraz z ewentualnym zamówieniem) albo złożenia zamówienia bez rezerwacji stolika u wybranego Partnera, Partner jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość jego realizacji. Serwis ani Partner nie odpowiadają za brak realizacji Usługi wynikający z dostarczenia niepełnych lub nieprawdziwych danych podanych w formularzu rejestracyjnym. 
 8. Użytkownik może dokonać modyfikacji uprzednio dokonanej i potwierdzonej rezerwacji stolika on-line, na co najmniej 12 godzin przed godziną na jaką stolik miał być przygotowany. W takim przypadku modyfikacja staje się skuteczna z chwilą potwierdzenia przez Portal przyjęcia modyfikacji uprzednio dokonanej rezerwacji stolika on – line.   
 9. Wycofanie złożonego zamówienia jest możliwe jedynie drogą telefoniczną na numer telefonu Partnera podany po złożeniu zamówienia. Użytkownik ma obowiązek poinformować Partnera i Serwis o rezygnacji z zamówienia niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia. 
 10. Zmiana treści złożonego zamówienia nie jest możliwa.
 11. Serwis zastrzega sobie prawo skontaktowania się z Użytkownikiem celem potwierdzenia informacji czy rezerwacja stolika on-line została   zrealizowana, a Użytkownik skorzystał z usługi gastronomicznej.

§4
Wymogi techniczne

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Serwis są następujące: 

 • połączenie z siecią Internet;
 • przeglądarka internetowa lub odpowiednia aplikacja;
 • posiadanie i podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji usługi.

§5
Rejestracja

 1. Rozpoczęcie świadczenia Usług wymagających rejestracji następuje z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika Formularza rejestracyjnego, umieszczonego na Portalu i założenia konta, zaakceptowania Regulaminu i przystąpienia do korzystania z Usług, a w przypadku Użytkowników, którzy nie dokonują rejestracji, po przystąpieniu do korzystania z Usług.
 2. W formularzu rejestracyjnym należy podać imię i nazwisko (nazwę, firmę), adres zamieszkania, adres e-mail, kontaktowy numer telefonu a także dokonać wyboru loginu i hasła, niezbędnych do utworzenia konta Użytkownika.
 3. W formularzu rejestracyjnym należy dodatkowo wyrazić zgodę na przechowywanie i przetwarzanie udostępnionych w nim danych osobowych Użytkownika prowadzącemu Portal i Partnerowi, z którym ma zawrzeć umowę, zgodnie z zasadami określonymi w §9 niniejszego Regulaminu. 
 4. Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są zgodne z prawdą, a wybrany przez niego login konta Użytkownika nie narusza praw osób trzecich. 
 5. Serwis po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego utworzy dla Użytkownika w ramach Portalu unikalne konto o loginie wybranym przez Użytkownika. 
 6. Serwis może odmówić utworzenia konta o określonym loginie, a utworzone już konto w każdej chwili usunąć, jeżeli jest ona już używana w ramach Portalu lub jeżeli Serwis poweźmie uzasadnione, wiarygodne informacje, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Serwisu. O odmowie utworzenia konta Serwis poinformuje Użytkownika. 
 7. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta za pomocą unikalnego loginu i hasła dostępu. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej loginu lub hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.

§6
Płatności 

 1. Użytkownik może dokonać przedpłaty z tytułu dokonanej rezerwacji lub złożonego zamówienia w kwocie określonej w ust. 3 niniejszego paragrafu albo - w przypadku złożenia zamówienia - dokonać płatności odpowiadającej wartości całego zamówienia. Wszystkie płatności dokonywane są za pośrednictwem płatności elektronicznych. 
 2. Partner nie może pobierać bezpośrednio od Użytkownika żadnych kwot, jeżeli ten za pośrednictwem płatności elektronicznych dokonał już płatności odpowiadającej wartości całego zamówienia.
 3. Tytułem przedpłaty za rezerwację stolika oraz za złożone zamówienie, Użytkownik jest zobowiązany do dokonania płatności w kwocie minimalnej określonej przez Partnera.
 4. Kwoty, o których mowa w ust. 3 stanowią przedpłatę i zostaną zaliczone na poczet ceny zrealizowanego zamówienia. W przypadku niezrealizowania zamówienia w wybranej przez Użytkownika restauracji Partnera kwota, o której mowa w §6 ust. 3 nie podlega zwrotowi.
 5. W chwili dokonywania rezerwacji stolika lub składania zamówienia na Portalu Użytkownik może dokonać zapłaty za pomocą Systemu Płatności PayU. 
 6. Wszystkie ceny podane na Portalu internetowym zawierają podatek VAT (podatek od towarów i usług). Podatek VAT od żywności wynosi 8%, od usług 23%. 
 7. W razie wyboru płatności drogą elektroniczną: 
  • płatności za pośrednictwem Systemu Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez Serwis przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych organów ścigania;
  • Serwis udostępnia formularz transakcji dostarczany przez Operatora Systemu Płatności; dane z formularza są automatycznie przekazywane do partnera Systemu Płatności za pośrednictwem Systemu Płatności;
  • po wybraniu formy płatności za pośrednictwem płatności elektronicznych, Użytkownik jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – do okna służącego wpisaniu danych niezbędnych do dokonania płatności, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę logowania odpowiedniego banku; 
  • w celu dokonania płatności Użytkownik powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego partnera Systemu Płatności zgodnie z zasadami określonymi przez tego partnera; w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System Płatności, płatność może nie zostać zrealizowana.
 8. W razie braku możliwości pozytywnego przekazania zamówienia lub rezerwacji przez Serwis do Partnera-tj. braku ich potwierdzenia, Użytkownik otrzymuje zwrot całej płatności dokonanej za pośrednictwem Systemu Płatności od Serwisu. Zlecenie zwrotu płatności przez Serwis nastąpi nie później niż w terminie 72 h roboczych od dnia otrzymania przez Serwis informacji o niewykonaniu zamówienia z przyczyn, o których mowa w niniejszym punkcie (w przypadku płatności przelewem) oraz do 14 dni roboczych w razie płatności kartą płatniczą. Za datę dokonania zwrotu przyjmuje się datę złożenia przez Serwis dyspozycji zwrotu należnej kwoty u Operatora Płatności. 
 9. Partnerzy Systemu Płatności oraz Operator Systemu Płatności zastrzegają sobie prawo odmowy obsługi płatności dokonywanych przez Użytkownika, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność lub legalności samej płatności. Z powyższym względów odbioru płatności może odmówić Serwis. 
 10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Operator Systemu Płatności Dot Pay jak również jego partnerzy prowadzą kwalifikację wiarygodności finansowej osób zamierzających dokonać płatności przy użyciu karty płatniczej i mogą w związku z tym zróżnicować zasady obsługi płatności lub uzależniać niektóre warunki świadczenia usług w zależności od zakwalifikowania Użytkownika do danej grupy ryzyka. W związku z powyższym Operator Systemu Płatności Dot Pay zastrzegają sobie prawo odmowy w uzasadnionych przypadkach obsługi danej płatności. 
 11. Operator Systemu Płatności nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu przez Użytkownika dyspozycji płatności, a także za niezrealizowanie oraz opóźnienie w przekazaniu należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają zrealizowanie transakcji płatności, jak również za opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych od Serwisu lub Operatora Systemu Płatności. 

§7
Prawa i obowiązki Serwisu i Użytkowników

 1. Serwis zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług w godzinach pracy Partnerów podanych na Portalu;
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do: 
  • przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Portalu;
  • wysyłania na adresy elektroniczne Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Usług;
  • zablokowania dostępu do zasobów Użytkowników zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Serwisu, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat;
  • zaprzestania świadczenia usług i skasowania konta Użytkownika w razie nieprzestrzegania przez niego Regulaminu lub w przypadku, gdy skuteczne świadczenie usług jest niemożliwe z winy Użytkownika    
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Usług na Portalu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Serwisu.
 4. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych na Portalu i wtórne jej wykorzystywane w całości lub w istotnej części. 
 5. Serwis nie zezwala na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, transmitowanie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek utworów udostępnionych na Portalu za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.

§8
Odpowiedzialność
 

 1. Serwis, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do tych danych. 
 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, w przypadku gdy stanowi to konsekwencję braku możliwość skutecznego wykonania usług z winy Użytkownika, np. brak możliwości sfinalizowania zamówienia z powodu przepełnionej skrzynki e-mail Użytkownika. Serwis nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług i usunięcia konta Użytkownika naruszającego Regulamin.
 3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania bądź zaniechania Parterów ani za treść ich oferty.
 4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo, prawdziwość i rzetelność opisu dotyczących restauracji Partnera oraz zdolności restauracji Partnera do realizacji zobowiązań jakie przyjęła na siebie względem Użytkownika.
 5. Serwis nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
  •    jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
  • b.    informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników;
  • c.    utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria oprogramowania) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Serwisu (działanie osób trzecich);
  • d.    szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług;
  • e.    podania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta lub korzystaniu z Usług;
  • f.    nieprzestrzegania przez Użytkownika warunków Regulaminu  

§9
Polityka prywatności

 1. Udostępniając formularz rejestracyjny Ustawodawca określa dane osobowe Użytkownika, których podanie jest niezbędne w celu umożliwienia świadczenia przez Serwis usług wymagających zarejestrowania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożnością świadczenia Usług przez Serwis.
 2. Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Serwis danych osobowych podanych podczas rejestracji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Serwis, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204. z późn. zm.).
 4. Dane osobowe Użytkowników mogą być przez nich przeglądane, poprawiane i zmieniane po zalogowaniu na Konto Użytkownika i dane ewentualnie poprzez kontakt z obsługą Portalu pod adresem mailowym kontakt@zamowstolik.pl.
 5. W przypadku zmiany informacji podanych podczas rejestracji, Użytkownik zobowiązuje się przekazać je Serwisowi niezwłocznie i bez wezwania. Gdy Użytkownik nie poinformuje o zmianie adresu e-mail, adresu dostawy, uważa się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez Serwis do Użytkownika na adres e-mail, podany podczas rejestracji przez Użytkownika, zostały doręczone.
 6. Serwis jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 7. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji usług wynikających z Regulaminu, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
 8. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników w celu skorzystania z Usług, a w szczególności rezerwacji stolika on-line, czy złożenia zamówienia mogą być wykorzystywane przez Serwis do celów marketingowych, wewnętrznych celów dotyczących ewidencjonowania Usług. W tym samym zakresie dane osobowe będą przekazywane Partnerom i przez nich przetwarzane.

Cennik oferty http://consultis.com.pl/marketing/